Në mjedisin e tanishëm të kontratave qeveritare, ku prokurimi tradicional është bërë më kompleks dhe kërkues, rreziqet janë të bollshme. Christophe Law Group, P.C. mund t’ju ndihmojë për të lundruar në mënyrë efektive këtë peizazh te lëvizshëm në tregjet e prokurimit publik në nivel ndërkombëtar, federal, shtetëror dhe lokal. Shumë nga problemet qe hasin kontraktorët e qeverise përfshijnë pajtueshmërinë me klauzolat e ndryshme të kontratave në FAR, si dhe respektimin e dispozitave rregullatore të Departamentit të Mbrojtjes Suplementi FAR dhe rregulloret të veçanta te prokurimit te agjencive te tjera. Christophe Law Group, P.C. rregullisht këshillon klientët në zbatimin e kushteve të ndryshme të kontratës dhe dispozitat rregullatore dhe të ndihmon kontraktorët në përputhje me to.