USCIS po i kujton publikut që ne ofrojmë shërbime të imigracionit që mund të ndihmojnë njerëzit e prekur nga rrethana të paparashikuara siç janë katastrofat natyrore. Shembuj të rrethanave të paparashikuara përfshijnë, por nuk kufizohen në, zjarret në Shtetet e Bashkuara perëndimore dhe shembja e ndërtesës së fundit në Surfside, Florida.

 

Masat e mëposhtme mund të jenë të disponueshme rast pas rasti sipas kërkesës:

• Ndryshimi i një statusi joimigrant ose zgjatja e një qëndrimi joimigrant për një individ aktualisht në Shtetet e Bashkuara. Dështimi për të aplikuar për zgjatjen ose ndryshimin para skadimit të periudhës tuaj të autorizuar të pranimit mund të justifikohet nëse vonesa ishte për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme përtej kontrollit tuaj;

• Ri-lirimi me kusht i individëve të dhënë më parë me kusht nga USCIS;

• Procedimi i përshpejtuar i kërkesave për lirim me kusht;

• Gjykimi i përshpejtuar i kërkesave për autorizimin e punësimit jashtë kampusit për studentët F-1 që përjetojnë vështirësi të mëdha ekonomike;

• Gjykimi i përshpejtuar i kërkesave për autorizim të punësimit, kur është e përshtatshme;

• Shqyrtimi i kërkesave për heqjen e tarifave për shkak të pamundësisë për të paguar;

• Fleksibilitet për ata që morën një kërkesë për prova ose një njoftim për qëllim të mohimit, por nuk ishin në gjendje të paraqisnin prova ose të përgjigjeshin ndryshe në kohën e duhur;

• Fleksibilitet nëse nuk keni qenë në gjendje të paraqiteni për një intervistë të planifikuar me USCIS;

• Zëvendësimi i shpejtë i dokumenteve të humbura ose të dëmtuara të emigracionit ose udhëtimit të lëshuara nga USCIS, të tilla si një Kartë e Përhershme e Rezidentit (Green Card), Dokumentet e Autorizimit të Punësimit dhe Regjistrimi i Arritjes / Largimit (Formulari I-94); dhe

• Rregullimi i një takimi biometrik.

 

Shënim: Kur bëni një kërkesë, ju lutemi shpjegoni se si ndikimi i rrethanave të paparashikuara, të tilla si një katastrofë natyrore, krijoi një nevojë për lehtësimin e kërkuar. Nëse keni humbur të gjitha format e provave në një rrethanë të paparashikuar, përfshini një shpjegim në përshkrimin tuaj dhe një kopje të një raporti policie, pretendimi sigurimi ose raporti tjetër, nëse është i disponueshëm, për të mbështetur kërkesën tuaj.

Vizitoni faqen tonë të Situatave të Veçanta ose na telefononi për më shumë informacion se si u ofrojmë ndihmë individëve të prekur nga rrethana të paparashikuara. Për të mësuar se si të kërkoni këto masa, na telefononi në 800-375-5283. Për personat me aftësi të kufizuara: (TTY) 800-767-1833 ose (VRS) 877-709-5797.

Ne ju inkurajojmë fuqimisht që të azhurnoni adresën tuaj me USCIS për t’u siguruar që të merrni të gjithë korrespondencën dhe përfitimet nga ne në kohën e duhur dhe të shmangni vonesat e mundshme në lidhje me çështjen tuaj. Për të azhurnuar adresën tuaj me USCIS, vizitoni faqen tonë Si të Ndryshoni Adresën tuaj.

Ju lutemi vini re se ndryshimi i adresës tuaj me Shërbimin Postar të Sh.B.A nuk do të ndryshojë adresën tuaj me USCIS.

Vizitoni faqen tonë të Mbylljes së Zyrave për të përcaktuar nëse një zyrë është e hapur dhe për të mësuar në lidhje me rivendosjen e takimeve. Në veçanti, nëse takimi juaj InfoPass është prekur nga një katastrofë natyrore, ju mund të planifikoni përsëri terminin tuaj në internet ose duke telefonuar në Qendrën e Kontaktit USCIS.

Të gjitha Formularët I-9, Verifikimi i Kualifikimit të Punësimit, kërkesat mbeten të vlefshme. Ata që preken nga fatkeqësitë natyrore duhet të vizitojnë I-9 Central për më shumë informacion se si të plotësojnë Formularin I-9 nëse dokumentet e një punonjësi humbin, vidhen ose dëmtohen.